top of page
IMG_968A7EB91E5B-4_edited.jpg

Yttrandefrihet

Yttrandefrihet omfattar en frihet att yttra och föra fram åsikter utan censur, begränsning eller någon typ av bestraffning. FN:s deklaration formulerar friheten på följande sätt: "Var och en har rätt till yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet för envar att utan ingripanden hysa åsikter och frihet att söka, mottaga och sprida upplysningar och tankar genom varje slags uttrycksmedel och utan hänsyn till gränser". En liknande text finns också i Europakonventionen om mänskliga rättigheter och FN:s konvention om civila och politiska rättigheter. Yttrandefrihet regleras ofta i ländernas grundlagar och handlar om förhållandet mellan staten och individen, inte om förhållandet mellan individer. (Wikipedia 29.04.2021)

Tryckfrihet och Pressfrihet

Tryckfriheten innebär att medborgare och grupper inom landet får publicera text, bilder, ljud och video via böcker, internet, tidningar etc, utan att någon förhandsgranskning eller censur äger rum. Alla har också rätt att fritt distribuera sina texter. Tryckfrihet ses ofta som en grundläggande del i fungerande demokratiska samhällen. Varje medborgare i en stat där tryckfrihet råder, har rätt att i tryck sprida sina uppfattningar så länge de inte bryter mot någon annan lag vars innehåll begränsar tryckfriheten. Tryckfriheten får dock enligt de demokratiska principerna inte inskränkas mer än vad som krävs för att skydda andra fri- och rättigheter.

Pressfrihet bygger på lagarna om yttrande- och tryckfrihet. Det vill säga, ett samhälle där pressfrihet råder har du rätt att säga och publicera vad du vill. Grunden är att det i en tryckt tidning, i radio, tv eller på webben ska vara möjligt att kritisera och granska de styrande. Det ska även gå att obehindrat sprida den informationen till andra. Myndigheter får inte gå in och censurera media i förväg. Om någon publikation begår ett tryckfrihetsbrott eller ett pressetiskt övertramp, ställs i stället den ansvarige utgivaren till svars i efterhand.

Mer info

För frågor om spelet, workshops och föreläsningar i samband med spelet, kontakta Ingrid Svanfeldt 

Yttrandefrihetens hjältar produceras av Svanfield Media och har utvecklats med stöd av Stiftelsen för främjande av journalistisk kultur Jokes och Kulturfonden för Sverige och Finland samt Svenska Kulturfonden.

Jokes_tekstilogo_rgb.jpg
Rahasto_fonden_vaakalogo.jpg
Svenska_kulturfonden_logo_horisontell_vi
bottom of page