svanfieldlogomedia_valkoinen.png

Yttrandefrihet

Yttrandefrihet omfattar en frihet att yttra och föra fram åsikter utan censur, begränsning eller någon typ av bestraffning. FN:s deklaration formulerar friheten på följande sätt: "Var och en har rätt till yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet för envar att utan ingripanden hysa åsikter och frihet att söka, mottaga och sprida upplysningar och tankar genom varje slags uttrycksmedel och utan hänsyn till gränser". En liknande text finns också i Europakonventionen om mänskliga rättigheter och FN:s konvention om civila och politiska rättigheter. Yttrandefrihet regleras ofta i ländernas grundlagar och handlar om förhållandet mellan staten och individen, inte om förhållandet mellan individer. (Wikipedia 29.04.2021)

Wikipedia: Yttrandefrihet

 

Wikipedia: Freedom of the press

Wikipedia: Freedom of speach

 

Finlands journalistförbund: Yttrandefrihet

 

Opinionsnämnden för massmedier: Du har rättigheter

 

Sananvapauteen.fi

Belarus bör sluta förfölja journalister

Tryckfrihet

Tryckfriheten innebär att medborgare och grupper inom landet får publicera t.ex. text via böcker, internet, tidningar utan att någon förhandsgranskning eller censur äger rum. Envar har också rätt att fritt distribuera producerade texter. Tryckfrihet ses ofta som en grundläggande del i fungerande demokratiska samhällen. Varje medborgare i en stat där tryckfrihet råder har rätt att i tryck sprida sina uppfattningar så länge de inte bryter mot någon annan lag vars innehåll begränsar tryckfriheten. Tryckfriheten får dock enligt de demokratiska principerna inte inskränkas mer än vad som krävs för att skydda andra fri- och rättigheter.

För frågor om spelet, workshops och föreläsningar i samband med spelet, kontakta Ingrid Svanfeldt eller Charlotte Estman-Wennström

Yttrandefrihetens hjältar produceras av Svanfield Media och har utvecklats med stöd av Stiftelsen för främjande av journalistisk kultur Jokes och Kulturfonden för Sverige och Finland samt Svenska Kulturfonden.

Jokes_tekstilogo_rgb.jpg
Rahasto_fonden_vaakalogo.jpg
Svenska_kulturfonden_logo_horisontell_vi